Informace o hasicích přístrojích

Vlastnosti hasicích přístrojů

Hasicí přístroj je tlakovým zařízením obsahující hasební látku. Je určen k hašení malých a začínajících požárů. Používání k jiným účelům, provádění jakýchkoliv změn v konstrukci, náplni nebo značení přístroje je nepřípustné. Výrobce garantuje kvalitu a parametry výrobku pouze při dodržení stanoveného způsobu použití kontrol a údržby.

Instalace přístroje

Instalace hasicího přístroje může být prováděna pouze v souladu s platnými předpisy požární ochrany v prostředí odpovídajícím schválenému teplotnímu rozsahu, který je uveden na typovém štítku přístroje.

Hasicí přístroj musí být umístěn na dobře přístupném místě a smí být instalován pouze na originálním schváleném podstavci nebo věšáku. Hasicí přístroj nesmí být vystaven nebezpečí mechanického poškození, působení agresivních chemických látek, přímým účinkům slunečního záření nebo výhřevných těles a působením teplot nižších než – 20°C nebo vyšších než + 60° C.

Způsob použití

hasicí přístroje mohou používat pouze osoby starší 18 let, fyzicky a duševně způsobilé, které jsou obeznámeny s jejich obsluhou.Hasicí přístroje mohou být použity v závislosti na druhu hasební látky pouze k hašení třídy požáru, která je vyznačena na typovém štítku přístroje. Postup použití hasicího přístroje je znázorněn na typovém štítku pomocí piktogramů a textu.Hašení elektrických zařízení pod napětím je přípustné pouze tehdy, je-li to uvedeno na typovém štítku spolu s omezujícími podmínkami, které musí být z bezpečnostních důvodů dodrženy.Hasicí přístroje naplněné vodou a CO2 se nesmí používat k hašení hořlavých kovů. U hasicího přístroje CO2 nesmí být překročena provozní teplota. Pozor při použití tohoto typu v malých a špatně větratelných prostorách a místnostech. Při použití hasicích přístrojů chraňte oči a pokožku před stykem s hasební látkou. Při hašení je nutné zaujmout vhodnou pozici s ohledem na směr větru a vlastní ochranu před sálavým teplem nebo zplodinami hoření, nepřibližovat se příliš k ohnisku požáru, jednat klidně a uvážlivě. Pevné hořlavé látky haste odspodu přerušovanými výstřiky, hořlavé kapaliny haste vějířovitě. Při požáru v motorovém prostoru automobilu opatrně pootevřete kapotu a vzniklou mezerou haste požár.

Kontroly, údržba a opravy

Provozuschopnost hasicího přístroje se prokazuje dokladem o jeho kontrole, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury. První kontrola provozuschopnosti musí být provedena nejméně jeden rok před jeho instalací. kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce po každém použití nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. mechanickým poškozením) a nejméně jednou za rok, pokud nebyla stanovena lhůta kratší. Kontroly můžou provádět pouze osoby, které se prokáží písemným oprávněním (průkazem) vydaným výrobcem nebo z pověření výrobce. Údržbu, záruční a pozároční opravy mohou provádět pouze výrobcem nebo z pověření výrobce oprávněné provozovny. Součástí údržby hasicích přístrojů je jejich periodická zkouška a plnění. Periodické zkoušky se vykonávají u hasicích přístrojů:

  • vodních a pěnových jednou za tři roky
  • u ostatních jednou za pět let

Osoba, která provedla kontrolu, údržbu nebo opravu, opatří hasicí přístroj plombou spouštěcí armatury, trvale čitelným kontrolním štítkem a v souladu s § 9 odst. (8) vyhlášky MV č. 246/20014 Sb. vystaví doklad o provedené kontrole, údržbě nebo opravě.

Doba životnosti a způsob likvidace

Hasicí přístroje starší 20 let nebo CO2 přístroje starší 40 let, hasicí přístroje poškozené, které nelze předepsaným způsobem opravit nebo ty, u nichž nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby, musí být vyřazeny z používání. Dále musí být z hasicích přístrojů vyřazeny a obměněny následující komponenty, u nichž je doba životnosti omezena:

  • tlakové patrony pro vodní a pěnové hasicí přístroje mají životnost 10 let
  • náplně a roztoky pro pěnové hasicí přístroje 3 roky

Vyřazení musí být provedeno pouze oprávněnou osobou, která o tom vystaví vlastníkovi nebo uživateli doklad s uvedením důvodu vyřazení. Prášková hasiva, halony, náplně vodních a pěnových hasicích přístrojů jsou ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech nebezpečným odpadem. Původce odpadů může s nimi nakládat pouze v souladu s tímto zákonem.

Správné použití hasicího přístroje

Správné použití hasicího přístroje