Rozsah činností

Revize a servis hasicích přístrojů

Kontrolu provozuschopnosti hasicích přístrojů provádíme v místě jejich umístění na adrese zákazníka v souladu s normami a průvodní dokumentací výrobce. Zkontrolovaný hasicí přístroj je opatřen kontrolním štítkem, s vyznačením kontroly případně dílenské opravy, periodické zkoušce, kdy se kontroluje pevnost a těsnost nádoby, spouštěcí armatury nebo ventilu i vnitřku nádoby. Ke kontrole je následně zpracován doklad o kontrole.

V případě nutnosti dodání nového hasicího přístroje zprostředkujeme také prodej.

Revize hydrantových systémů a vnějších požárních hydrantů

Při kontrole provozuschopnosti kontrolujeme dosažený tlak hydrantu a také technický stav zařízení hydrantů typu D19 i D25, popřípadě hydrantových systémů. Provádíme také tlakové zkoušky požárních hadic.

Revize ostatních požárně bezpečnostních zařízení

  • nouzové osvětlení – kontrola funkčnosti odpojením napájení nouzového osvětlení na výrobcem předepsanou dobu
  • požární uzávěry – mechanické poškození dveří a zárubně, těsnost a zkřížení dveří v zárubni, zpěňující páska, funkce zavírače, bezvadnost skel a údaje na štítku. Mezi požární uzávěry patří požární dveře, dvířka, požární rolety, požární okna, větrací mřížky
  • požární a kouřové klapky – kontrola funkčnosti mechanismu klapek, uzavření vzduchotechnického potrubí a následné otevření klapky
  • požární odvětrání –
  • požární ucpávky a prostupy – při kontrole se reviduje celistvost ucpávky a případná poškození. Revize se provádí na základě podmínek a postupů stanovených výrobcem.