Novinky

Dne 1. července 2008 nabyla účinnosti nová vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Tento předpis stanoví jednotné technické podmínky požární ochrany pro navrhování, výstavbu a užívání staveb. Vyhláškou se musí řídit všechny nové stavby schválené po nabytí účinnosti vyhlášky, tedy ty objekty, o kterých stavební úřad pravomocně rozhodne v územním řízení, udělí jim územní souhlas anebo k projektové dokumentaci získají souhlasné stanovisko orgánu státního požárního dozoru po 1. červenci 2008.

Pouze v § 30 vyhlášky jsou stanoveny podmínky pro užívání stavby, které se vztahují také na stávající stavby.

Tyto stavby schválené ještě před 1. 7. 2008 musí tyto podmínky stanovené v § 30 splnit do 6 měsíců od nabytí účinnosti vyhlášky (tedy do 1.1. 2009). Podle vyhlášky musí být zařízením autonomní detekce a signalizace (tedy „hlásiči požáru“) vybaveny všechny nově postavené rodinné domy, byty, stavby ubytovacích zařízení staveniště, dále i ubytovací zařízení nebo stavby zdravotnických zařízení a sociální péče, u kterých na základě technických norem nevzniká požadavek na vybavení elektrickou požární signalizaci (EPS).

Povinnost vybavit si objekt „hlásiči požáru“ se vztahuje jen na nové stavby, tedy na ty objekty, o kterých stavební úřad pravomocně rozhodne v územním řízení, udělí jim územní souhlas anebo k projektové dokumentaci získají souhlasné stanovisko orgánu státního požárního dozoru po nabytí účinnosti této vyhlášky, tedy po 1. červenci 2008.

Objekty schválené před 1.červencem 2008 budou muset být vybaveny „hlásiči požáru“ pouze tehdy, pokud stavba či její část projde v budoucnu rozsáhlejší stavební úpravou ( viz § 31).

Podle vyhlášky musí být vybaveny zařízením autonomní detekce a signalizace
(„hlásičem požáru“) tyto nově navržené stavby:

  • Rodinný dům: „Hlásič požáru“ musí být umístěn v části vedoucí k východu z bytu v rodinném domě, u mezonetových bytů a rodinných domů s více byty by to mělo být v nejvyšším místě společné chodby nebo prostoru. Jedná-li se o byt v rodinném domě s podlahovou plochou větší než 150 m2, musí být „hlásič požáru“ umístěn také v jiné vhodné části bytu.
  • V bytovém domě každý byt: „Hlásič požáru“ musí být umístěn v části bytu vedoucí směrem do únikové cesty . Jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 150 ma v mezonetových bytech, musí být umístěn další „hlásič požáru“ v jiné vhodné části bytu.

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb přináší také změny v oblasti vybavenosti objektů přenosnými hasicími přístroji.

Všechny nově postavené rodinné domy(tedy ty, o kterých stavební úřad pravomocně rozhodne v územním řízení nebo jim udělí územní souhlas po nabytí účinnosti této vyhlášky, tedy po 1. červenci 2008) budou muset být vybaveny přenosným hasicím přístrojem s minimální hasicí schopností34 A. (Údaj o hasicí schopnosti musí být uveden na štítku každého prodávaného přenosného hasicího přístroje). Upozorňujeme, že vyhláška sice pro rodinné domy stanoví přenosný hasicí přístroj na požáry typu A (požáry pevných látek), ale na trhu existují také přenosné hasicí přístroje splňující povinné minimum, které mají universální hasicí náplň určenou nejen pro požáry pevných látek, ale
i požáry kapalin (typ B) a plynů (typ C).

Navíc je třeba si uvědomit, že občané si nemusí pořizovat přenosný hasicí přístroj přesně s označením 34 A. Namísto jednoho se mohou vybavit i dvěma nebo více přenosnými hasicími přístroji s menší hasicí schopností, ovšem součet jejich hasicích schopností pro požáry typu A musí dosáhnout alespoň stanovené minimum 34.

Kromě rodinného domu vyhláška rovněž v příloze č. 4 s ohledem na jejich hasicí schopnosti přesně stanoví počet, druhy a umístění přenosných hasicích přístrojů v nových bytových domech, ubytovacích zařízeních, garážích a prodejních stáncích.

Zde však je třeba zdůraznit, že již podle současných předpisů musí být např. společné prostory v bytových domech nebo garáže vybaveny přenosnými hasicími přístroji – vyhláška č. 23/2008 v této oblasti přináší pouze zpřesnění.

Vyhláška č. 23/2008 Sb. kromě navrhování a provádění staveb také stanoví v § 30 podmínky bezpečného užívání stavby z hlediska požární ochrany. Tyto podmínky se netýkají jen objektů nově postavených, ale na rozdíl od ostatních částí vyhlášky musí být do 6 měsíců od nabytí účinnosti dané vyhlášky – tedy k 1.1. 2009 – splněny i u stávajících staveb.

Stávající stavby budou muset od 1.1. 2009 splňovat mj. následující:

  • V prostoru chráněné únikové cesty nesmí množství hořlavých látek (hořlavých předmětů) překročit přesně stanovený rozsah (viz příloha 6). Vyhláška ve své příloze č. 6 podrobně stanoví požadavky pro zajištění požární bezpečnosti na chráněných únikových cestách. (Upozorňujeme, žepojem chráněné únikové cesty nelze paušálně vztahovat na veškeré únikové cesty – to, zda úniková cesta je nebo není chráněná a zda se tedy na ní vztahují či nevztahují následující požadavky, je stanoveno vprojektové dokumentaci stavby). V této vyhlášce se tak vůbec poprvé vymezuje, jaké množství hořlavých látek ještě lze na chráněných únikových cestách umístit, aniž by byla ohroženabezpečná evakuace lidí při případném požáru a byla zachována ještě přijatelná míra požární bezpečnosti. Dosavadní předpisy totiž zakazovaly umísťovat na chráněné únikové cesty jakékoliv hořlavé látky.Vpraxi však tato ustanovení byla jen obtížně realizovatelná, proto se vtéto vyhlášce přesně specifikuje množství a umístění hořlavých předmětů na chráněných únikových cestách.

V příloze č. 6 vyhláška také stanoví požadavky v oblasti úpravy interiéru a shromažďovacího prostoru viz níže a stanoví rovněž požadavky přístupu k nástěnným hydrantům a hasicím přístrojům.