Legislativa

Základním legislativním dokumentem pro požární ochranu je Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Dalšími legislativními předpisy jsou:

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstva vnitra, ve znění pozdějších předpisů, určuje

  • souhrn organizačních, územně technických, stavebních a technických opatření k zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem, k ochraně osob, zvířat a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho šíření,
  • věcné prostředky požární ochrany – prostředky používané k ochraně, záchraně a evakuaci osob, k hašení požáru a prostředky používané při činnosti jednotky požární ochrany při záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva při plnění úkolů civilní ochrany, popřípadě při činnosti požární hlídky,
  • četnost kontrol provozuschopnosti hasicích přístrojů i požárně bezpečnostních zařízení,
  • požadavky na výstupní doklady o kontrolách, či způsob a podmínky provádění revizí, údržby a jejich vyřazování.

Vyhláška 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, především Příloha č. 6 určující požadavky požární ochrany při užívání staveb nebo jejich částí.

Další požadavky na revizní a servisní činnost jsou určeny v průvodní dokumentaci výrobce a v ostatních vyhláškách a normách týkajících se konkrétních zařízení, viz následující přehled:

  • Normy týkající se hadicových systémů: ČSN EN 671-1 až 3 (38 9201)
  • Normy týkající se nouzového osvětlení: ČSN EN 1838, ČSN EN 50172, ČSN EN 60589-2-22 Svítidla – Část 2-22
  • Normy týkající se dveří: ČSN EN 1634-1 až 3
  • Vyhláška MV č. 202/1999 Sb. stanovující technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
  • Normy týkající se požárních ucpávek: ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0810, ČSN 73 0848, ČSN EN 13501-1, ČSN EN 13501-2+A1, ČSN EN 1366-3
  • Normy týkající se kouřových a požárních klapek: ČSN EN 12101-8, ČSN EN 15423, ČSN EN 15650